ÖNEMLİ MEVZUATLAR
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)

18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)

Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve müesseselerinden, mükellefler veya ...

Asgari Ücret Tarifesi

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesidir.

Palmiye Mevzuat Programı Kurulum Dosyası

1 haftalık demo ve kurulum dosyası ektedir

Palmiye Mevzuat Programı kurulum dosyası

1 haftalık demo ve kurulum programı ektedir...

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)

Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda2 ...

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Teb

MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde ...

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 26/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Telif Hakkı © 2017 Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası . Tüm Hakları Saklıdır.