ÖNEMLİ MEVZUATLAR
Kur.V.Beyanı 30 Nisan gün sonuna, e-Defter oluşturulma ve imzalanma süresi ile E.Defter Beratları yüklenmesi 4 Haziran sonuna kadar uzatıldı. VUK Sirk

Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle Elektronik Defterlerin Oluşturulma, İmzalanma Süresi ve Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.

Yıllk İşletme Cetvellerinin 30 Nisan'a kadar verilmesi hk. hatırlatma

T.C. Bursa Valiliği İl bilim, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü yazısı

Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Ocak Ayı Kayıtlarına İlişkin Süre 2 Nisan 2018 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı.

23/02/2018 tarihli ve VUK-100 / 2018-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 26 Şubat 2018 tarihi sonuna kadar serbest meslek erbabı (işletme ya da bilanço ...

NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Güncellenmesi

NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflamasının Güncellenmesi Hk. TUİK duyurusu

Defter Beyan Sistemi Klavuzları

Gelir İdaresi Başkanlığı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Vergide E-Tebligat Uygulamasında Verilen Cezaların Dayanağının hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

27 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete'de Yayımlanan 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul ...

2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

2018 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485)

17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 Sayılı Resmî Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 486)

17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 Sayılı Resmî Gazete

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 487)

17 Aralık 2017 Tarihli ve 30273 Sayılı Resmî Gazete

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) hizmete açıldı

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve www.eticaret.gov.tr bilgilendirme platformu hizmete açıldı

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ uyarınca kayıt ve bildirim yapılabilmesi, ...

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)

18 Ağustos 2017 Tarihli ve 30158 Sayılı Resmî Gazete

Asgari Ücret Tarifesi

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesidir.

Palmiye Mevzuat Programı Kurulum Dosyası

1 haftalık demo ve kurulum dosyası ektedir

Palmiye Mevzuat Programı kurulum dosyası

1 haftalık demo ve kurulum programı ektedir...

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)

Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda2 ...

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Teb

MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde ...

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 26/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Telif Hakkı © 2018 Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası . Tüm Hakları Saklıdır.