DBS Duyurusu - Mükelleflerin Beyanname ve Bildirimleri


DEFTER BEYAN SİSTEMİ DUYURUSUMÜKELLEFLERİN BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİ

        Bilindiği üzere; 19/10/2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan 532 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile 486 sıra No.lu Vergi UsulKanunu Genel Tebliği’nin “Sistemin kullanımına ilişkin hususlar” başlıklı 12 ncimaddesinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmıştır.“MADDE 12 –(1)(Değişik:RG-19/10/2021-31633)Başkanlık, Sistem üzerinden işlem veya kayıt yapılması, elektronik ortamda defter ve kayıtların oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazı ile Sistemüzerinden veya Elektronik Beyanname Sistemi üzerinden beyanname ve/veya bildirimlerin hazırlanması, elektronik ortamda beyannamelerin Sistem veya Elektronik Beyanname Uygulaması aracılığıyla verilmesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda hazırlanması ve gönderilmesi, elektronik belge düzenlenmesi ile diğer kullanım şekillerine ilişkin standart, kural, usul, zorunluluk veya izinleri ve bunlarda yapılacak değişiklikleriwww.defterbeyan.gov.tradresinde yayımlayacağı teknik veya uygulama kılavuzları veya duyuruları ile belirler.”

Bu kapsamda, kayıtları“Defter-Beyan Sistemi” kapsamında elektronik ortamda tutulan mükelleflerimizin beyanname ve bildirimleri, bu duyurunun yayın tarihinden itibaren öteden beri olduğu üzere Sistem içerisinden verilebileceği gibi “Elektronik Beyanname Uygulaması” aracılığıyla da verilebilecektir. 

Kaynak: GİB